Loading...

Fire initiativer, der øger virksomhedernes likviditet

Corona1. maj 2020

De fire initiativer omhandler følgende forhold:

  1. Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for 2. halvår og 4. kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Det gælder tilsvarende for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april. Det drejer sig fx om tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa.
  2. Loftet på skattekontoen afskaffes i perioden frem til den 1. april 2021. Det skal sikre, at virksomhederne fortsat kan indbetale skat og moms efter de normale betalingsfrister, og dermed undgå eventuelle negative bankrenter. Endvidere aflaster det statens lånebehov i en tid, hvor staten har behov for at låne mange penge for at finansiere hjælpepakkerne.
  3. Betalingsfristerne for virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4, forlænges med hhv. 1 og 1½ måned i 2. og 3. kvartal 2020.
  4. Virksomhederne får mulighed for at få fremrykket udbetalingen af de såkaldte skattekreditter vedrørende forskning og udvikling fra november til juni.

Tilbagebetaling af moms for 2. halvår 2019 og 4. kvartal 2019 og lønsumsafgift.

Folketinget har vedtaget et lovforslag om rentefrit momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv.

Små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for 2. halvår 2019 og 4. kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

Lønsumsafgift, der indbetales efter den såkaldte metode 4 (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa mv.), kan udbetales som et rentefrit lån. Beløbet, som kan udbetales, knytter sig til indbetalingen for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en kvartalsmæssig andel (1/4) af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019.

Der kan ansøges om lånet fra den 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via virk.dk. Ansøgningen kan indsendes af virksomheden selv eller virksomhedens rådgiver. På virk.dk vil der komme nærmere information om, hvordan der ansøges om lånet.

Der kan forventes svar på de indsendte ansøgninger indenfor 5 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som ikke kan kontrolleres).

Lånet skal tilbagebetales til SKAT den 1. april 2021. Indbetaling af lånet skal ske til skattekontoen.

For at kunne søge kræver det, at virksomheden:

  • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.
  • ikke har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en angivelse i afregningsperioden.
  • opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte.
  • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som ejer virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion, er filialbestyrer i virksomheden.

Såfremt der er sket ændring i virksomhedens ejerkreds med mere end 50 %, da skal der indsendes revisorerklæring med ansøgningen.

Virksomheder, som har gæld til staten, kan godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald bliver lånet ikke udbetalt til virksomheden, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld. Der sker således kun udbetaling, såfremt tilbagebetalingsbeløbet overstiger virksomhedens samlede gæld til staten.

Afskaffelse af skatteloftet på skattekontoen.

Tidligere har folketinget vedtaget at hæve beløbsgrænsen på virksomheders skattekonto midlertidigt fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Beløbsgrænsen på skattekontoen ophæves fra 7. maj 2020 - 1. april 2021.

De nye regler betyder, at beløbsgrænsen på skattekontoen udgør 10 mio. kr. i perioden fra og med 25. marts 2020 til 6. maj 2020.

I perioden fra 7. maj 2020 til 1. april 2021 "ophæves" beløbsgrænsen på skattekontoen, da beløbsgrænsen hæves til 100 mia. kr.

For virksomheder der betaler negativ rente i deres pengeinstitutter, vil det være fordelagtigt at indskyde fri likviditet på skattekontoen, da renten på skattekontoen er 0 %.

Virksomheder der afregner lønsumsafgift efter metode 4, får udskudt betalingsfristerne for lønsumsafgiften

Konkret udskydes betalingsfristerne for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 således:

                                Ordinære         Udskudte
 Afgiftsperiode          frister              frister

2. kvartal 2020           15. juli         1. september
3. kvartal 2020       15. oktober     16. november

Betalingsfristen for lønsumsafgift vedr. sidste års overskud er ikke omfattet af ordningen.

Fremrykning af udbetaling af skattekreditter.

Virksomheder kan få tidligere udbetaling af skattekreditter for indkomståret 2019. Udbetalinger fra skattekreditordning fremrykkes således ekstraordinært fra november 2020 til juni 2020.

Der er således tale om fremrykket udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der i indkomståret 2019 straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller som straksafskrives efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, såsom småanskaffelser, driftsmidler med levetid under 3 år eller EDB-software mv .

Ansøgningen skal være indgivet senest den 15. maj 2020 og skal vedlægges oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019. Ansøgningen skal ledsages af en revisorerklæring.

Udbetalingen af skattekreditten vil ske senest den 30. juni 2020. Ved udbetaling af skattekredit modregnes virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter, uanset om der er sket overdragelse af kravet.

Skærpet straf ved afgivelse af urigtige oplysninger

Det er endvidere vedtaget, at hvis der ved forsæt eller groft uagtsomhed er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse om oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af beløb, kan vedkommende straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed

Vi står klar til at hjælpe, så kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for at øge din virksomheds mulighed for at få forbedret likviditeten med baggrund i de netop vedtagne initiativer.

 

 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up