Loading...

Lovforslag om registrering af arbejdstid

Lovforslaget stiller krav om registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid

Øvrigt8. november 2023

Beskæftigelsesministeriet har som en konsekvens af en EU afgørelse fra 2019 sendt et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven i høring. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024 og vil blandt andet medføre et krav til virksomheder om at indføre et arbejdstidsregistreringssystem, der kan registrere daglig arbejdstid.  


Lovforslaget er forberedt i Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter og det endelige lovforslag læner sig meget op at de anbefalinger, disse parter er komme med. Det er derfor forventningen, at lovforslaget også vedtages i, stort set, den form, som det er fremsat.
Lovforslaget stiller krav om registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid. Lovforslaget forpligter virksomhederne til at indføre et arbejdstidsregistreringssystem, som skal sikre overholdelse af gældende regler om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid.

Det er i lovforslaget fastsat, at registreringssystemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt, så det er muligt at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid. 
At arbejdstidsregistreringssystemet skal sikre overholdelse af hviletid betyder, at registreringssystemet også skal kunne registrere på hvilke tidspunkt af dagen, arbejdet er udført. 
Det fremhæves dog i bemærkningerne til lovforslaget, at der for virksomhederne er en høj grad af metodefrihed i forhold til opfyldelsen af registreringskravet, hvorfor der ikke er krav om, at det skal foregå digitalt. 
Registreringen skal være tilgængelig for den enkelte medarbejder og oplysningerne skal opbevares i 5 år efter udløbet af den periode, som udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. 


En undtagelse af lovens anvendelsesområde skal fremgå af ansættelsesbrevet

Lovforslaget lægger op til at såkaldt ”selvtilrettelæggere” kan undtages for reglerne i lovens § 3 om pause, §4 om 48 timers reglen og § 5 om varighed af natarbejde. Hvis medarbejderen anses for at være selvtilrettelægger efter lovens forstand, vil det ikke være en forpligtelse for virksomheden til at registrere arbejdstiden for den enkelte medarbejder.
Følgende kan være undtaget:

  • Medarbejdere, hvor arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på forhånd, eller når arbejdstagerne selv kan fastsætte den, f.eks. : 
  • Personale med ledelsesfunktioner eller andet personale, der har beføjelse til at træffe selvstændige beslutninger, 
  • Arbejdende familiemedlemmer 
  • Arbejdstagere, hvis arbejde knytter sig til kirkers og trossamfunds religiøse handlinger. 

Beskæftigelsesministeriet læner sig således op ad fortolkningsmeddelelsen fra EU-Kommissionen om arbejdstidsdirektivet fra 2023, hvor Kommissionen mener, at ”undtagelsen kunne omfatte visse højtstående ledere, hvis arbejdstid som helhed ikke måles eller fastsættes på forhånd, eftersom de ikke er forpligtet til at være på arbejdspladsen på bestemte tidspunkter, men selvstændigt kan bestemme deres tidsplan. Den vil ligeledes finde anvendelse på visse eksperter, erfarne advokater i et ansættelsesforhold eller akademikere, der har betydelig frihed til at bestemme deres arbejdstid.”
Det understreges videre, at undtagelsen skal fortolkes indskrænkende, dvs. den skal vurderes konkret og have begrænset anvendelsesområde, og den giver ikke adgang til at undtage grupper af arbejdstagere som helhed. 
Vurderer en arbejdsgiver, at en medarbejder kan undtages som selvtilrettelægger, skal det fremgå af ansættelsesbeviset for den pågældende medarbejder, at reglerne i arbejdstidslovens §3, §4 og §5 ikke gælder for ansættelsesforholdet. Dermed skal ansættelseskontrakter og - beviser for disse medarbejdere tilrettes med et tillæg herom. 


48-timers reglen for visse overenskomstdækkede medarbejdere 

Med lovforslaget vil de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter få mulighed for på deres overenskomstområde at give adgang til, at virksomhederne kan indgå individuelle aftaler om, at medarbejderne kan arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. Det vil gælde, når der er tale om medarbejdere, som er omfattet af overenskomstbestemte rådighedsvagter og som udfører visse samfundskritiske funktioner. 


Arbejdsgivere bør kigge på deres nuværende tidsregistreringssystem 

Det forventes, at lovforslaget stort set vedtages i sin nuværende form, hvorfor arbejdsgiverne med virkning fra den 1. januar 2024 vil være forpligtet til at have indført et arbejdstidsregistreringssystem, som opfylder kravene oplistet i lovforslaget. Man skal som arbejdsgiver også holde øje med eventuelle tilretninger i en overenskomst, som måtte gælde for medarbejderne. 
Derfor anbefales det, at virksomheder allerede nu vurderer, om deres nuværende arbejdstidsregistreringssystemer lever op til kravene, herunder kravet om opbevaring og dokumentation. Dette uanset om der er tale om digitale eller manuelle systemer. 
 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up