Loading...

BESKATNINGSTIDSPUNKT FOR COVID-19-ERSTATNINGER

Særloven giver mulighed for fordeling og optimering af indkomsten.

Skat28. januar 2022

Beskatningstidspunkt for beløb modtaget fra Covid-19 hjælpepakker og erstatninger

F​olketinget har den 21. december 2021 vedtaget, hvornår en udbetaling fra en hjælpepakke eller erstatning er skattepligtig, hvis der er tale om en hjælpepakke, hvor der ikke allerede på udbetalingstidspunktet er truffet afgørelse om retten til beløbet.  Loven indeholder også en mulighed for omvalg af beskatningstidspunkt for allerede beskattede beløb. 


Beskatningstidspunkt
Normalt beskattes indtægter og erstatningsbeløb på det tidspunkt, der er erhvervet endelig ret til dem. Når der er tale om udbetalinger fra hjælpepakker og erstatningsbeløb som følge af Covid-19 udbetales disse imidlertid som oftest inden, der er taget endelig stilling til, om den erhvervsdrivende opfylder betingelserne for at modtage de udbetalte beløb.
I langt de fleste hjælpepakker, er der indsat en bestemmelse om, at modtageren efterfølgende overfor Erhvervsstyrelsen skal dokumentere, at det var berettiget, at vedkommende modtog kompensationsbeløbet. I de situationer, er der ikke taget endelig stilling til, om betingelserne for at modtage de udbetalte beløb var opfyldt på udbetalingstidspunktet.
For at undgå tvivl om beskatningstidspunktet og administrative byrder både for de erhvervsdrivende og det offentlige, er det gjort valgfrit, om modtageren vil beskattes i det indkomstår, hvor beløbet er udbetalt eller senest det år, hvor Erhvervsstyrelsen træffer endelig afgørelse om, hvor stor en kompensation, modtageren er berettiget til.
Det skal forstås sådan, at hvis der er udbetalt et beløb fra en hjælpepakke i 2021, og Erhvervsstyrelsen i 2023 træffer afgørelse om, at det udbetalte beløb svarer til det, modtageren er berettiget til, så kan modtageren frit vælge, om vedkommende vil beskattes i 2021, 2022 eller 2023. 
Inden udløbet af oplysningsfristen for de pågældende indkomstår skal modtageren tage stilling til, om beløbet skal beskattes nu, eller om beskatningen skal udskydes. Det valg, der træffes er bindende og kan ikke laves om.

Man skal være opmærksom på, at hvis man ikke medtager beløbet i 2023, vil man have handlet groft uagtsomt. Derfor kan Skattestyrelsen genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2023, selvom Skattestyrelsen ikke bliver opmærksom på inden den 1. maj 2027. Der vil være tale om ekstraordinær genoptagelse.

Omvalg af beskatning af beløb modtaget i 2020

Hvis man modtog en udbetaling i 2020, som ikke var endelig, og medregnede den i indkomsten for 2020, kan man vælge at indkomsten ikke skal beskattes i 2020. Det valg skal man træffe, inden der skal afgives oplysninger for 2021 (1. juli 2022). Valget kan ikke ændres. Nu kan man så frit vælge, om der skal ske beskatning i 2021, 2022 eller 2023, hvis kompensationsbeløbet gøres endeligt op i 2023. Valget skal træffes i forbindelse med indsendelse af oplysninger for de enkelte indkomstår. Valget er bindende og kan ikke ændres.

Hvis man ikke har medregnet et kompensationsbeløb, der er udbetalt i 2020 i den skattepligtige indkomst for 2020, kan man inden 1. juli 2022 vælge at søge om genoptagelse for 2020 og medregne kompensationen i indkomsten for 2020. Vælger man det, er man bundet af valget, og kan ikke vælge om til beskatning i det år, hvor kompensationens størrelse fastsættes endeligt.

Afgørelse om tilbagebetaling af et kompensationsbeløb

Hvis Erhvervsstyrelsen bliver opmærksom på, at det kompensationsbeløb, der i sin tid blev udbetalt, ikke var korrekt, skal skatteansættelsen nedsættes med det beløb, der er udbetalt for meget. Det er valgfrit, om man ønsker, at nedsætte indkomsten i det år, hvor afgørelsen om tilbagebetaling modtages, eller om man vil nedsætte indkomsten i det år, hvor kompensationsbeløbet blev medregnet til den skattepligtige indkomst. 

Kompensation og erstatning udbetalt som følge af midlertidigt forbud mod minkdrift.

Folketinget har vedtaget, at de regler, der er ridset op ovenfor også gælder, når der er tale om erstat-ningsbeløb mv., der udbetales som følge af det midlertidige forbud mod at holde mink.

Selvom minkene blev slået ned i 2020, er det ikke muligt at erstatningsbeløb og tempobonusser kan blive beskattet i 2020, da der ikke blev udbetalt erstatningsbeløb i 2020. 

Skatteministeriet har oplyst, at det vil være i strid med blandt andet Højesterets praksis for beskatning af erstatningsbeløb at beskatte en del af kompensationsbeløbene i 2020, selvom der er tale om erstatning for mistede indtægter i 2020.

Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp, så kan vi hjælpe dig på vej.
 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up