Loading...

Udvidet gennemgang eller revision?

Øvrigt28. september 2023

En udvidet gennemgang kan være et godt alternativ, hvis der ikke er et behov for den sikkerhed, der følger med en traditionel revision.

I henhold til lovgivningen skal selskaber årligt indsende et årsregnskab. Der kan være forskel på revisors involvering, og ledelsen kan selv være med til at beslutte omfanget af revisors involvering.

For selskaber i regnskabsklasse B er udvidet gennemgang en særlig revisionsstandard, der kan være et godt alternativ, hvis der ikke er et behov for den sikkerhed, der følger med en traditionel revision. En revision er ofte for omfattende i forhold til mindre selskaber, idet omfanget af revisionshandlinger kan overstige det reelle behov for ejerlederen.

En udvidet gennemgang betragtes formelt stadig som en revision af årsregnskabet, men som ordet siger, er revisors involvering en anelse mindre, og består af en udvidet gennemgang af årsregnskabet. Udover en gennemgang af regnskabet indeholder den udvidede gennemgang også bekræftelser fra pengeinstitutter, samt indhentning af advokatbrev, tingbøger og dokumentation for skatteindberetninger.

Betingelser for at kunne vælge en udvidet gennemgang

Virksomheder i regnskabsklasse B kan vælge udvidet gennemgang, såfremt virksomheden på balancetidspunktet, i to på hinanden følgende regnskabsår, ikke overskrider to ud af tre størrelser:

 • Balancesum på 44 mio. kr.
 • Nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • Gennemsnitligt 50 heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret

En udvidet gennemgang er tilpasset mindreog mellemstore selskabers behov

En udvidet gennemgang er således tilpasset de behov, mindre og mellemstore virksomheder har. Standarden sikrer en fornuftig kvalitet og troværdighed af den information, som virksomhedens eksterne interessenter efterspørger, herunder kreditgivere, leverandører, myndigheder m.fl. I forhold til en revision er der f.eks. ikke krav om, at revisor gennemfører følgende handlinger:

 • Kontrollerer den fysiske tilstedeværelset af virksomhedens varelager 
 • Efterprøver udvalgte regnskabstal og oplysninger til underliggende bilag og dokumentation

Ledelsen kan dog stadig vælge at få foretaget et lagereftersyn, såfremt dette måtte ønskes for at kontrollere selskabets interne rutiner.

Regler for mindre selskaber og koncerner

De mindste selskaber kan fortsat undlade revision og udvidet gennemgang, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • Balancesum på 4 mio. kr.
 • Nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret

For disse selskaber er det normalt, at revisor assisterer med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten og dermed kvalitetssikrer præsentationen, samt at årsrapporten er opstillet med udgangspunkt i selskabets bogføring. Revisor afgiver ikke en erklæring med sikkerhed på sådanne regnskaber.

Vurdering af behov

I forbindelse med valget mellem revision og udvidet gennemgang er det naturligt, at der tages hensyn til ejerlederens behov. Samtidig overvejes de eksterne interessenters krav, såsom kreditgivere, kunder, leverandører og SKAT. Vurderingen omkring en revision i stedet for en udvidet gennemgang vil afhænge af virksomhedens kompleksitet.  For virksomheder i regnskabsklasse B vil en udvidet gennemgang normalt være tilstrækkelig. Følgende forhold kan dog have betydning ved vurderingen heraf.

REVISION 

 • Selskaber med væsentlige banklån og andre kreditter.
 • Selskaber, hvor leverandører vurderer selskabet, eller hvor der er kreditforsikring af selskabet.
 • Flere ejere/professionel bestyrelse.
 • Komplekse regnskabsposter med mange skøn – eksempelvis komplekse igangværende arbejder, komplekse og væsentlige varebeholdninger mv.
 • Selskaber, der påtænkes solgt eller skal fremskaffe kapital i nærmeste fremtid.
 • Svage interne kontroller og ingen overvågning fra ledelse og ejere

UDVIDET GENNEMGANG

 • Selskaber med mindre gældsandel eller selskaber, der er velkonsoliderede og selvfinansierende.
 • Selskaber, hvor der ikke er øvrige eksterne interessenter, der foretager væsentlige vurderinger.
 • Hovedaktionærselskaber/sammenfald mellem bestyrelse og direktion.
 • Selskaber, der ikke har komplekse regnskabsmæssige problemstillinger.
 • Selskaber, der ikke forventer yderligere kapitalindskud eller gældoptagelse af væsentlig karakter.
 • Hovedaktionærer, der overvåger væsentlige forhold i selskabet.

Når der træffes valg om at anvende udvidet gennemgang, skal dette valg vedtages på den årlige ordinære generalforsamling og vil dermed gælde for fremtidige regnskabsår. Udvidet gennemgang er i lovens forstand stadig revision, og der skal derfor ikke ske ændringer i vedtægter og i selskabsregistret.

Vil du gerne vide, hvad der er optimalt i din konkrete situation? Din lokale rådgiver er klar til at hjælpe dig.

Hent din printversion af artiklen her Faktaark udvidet gennemgang

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up