Loading...

Ændring af skatteregler

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

Skat14. maj 2018

Folketinget har behandlet og vedtaget en lang række lovændringer på skatteområdet, herunder afskaffelse af udligningsskat på pensionsudbetalinger, ingen beskatning af fri telefon og øget mulighed for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier.

Ingen udligningsskat på pensionsudbetalinger
På visse ”større” pensionsudbetalinger har der i de senere år skullet betales en ekstraskat, nemlig den såkaldte udligningsskat. Udligningsskatten på sådanne pensionsudbetalinger er ophævet fra og med indkomståret 2018.

Personer, hvor der på forskudsopgørelsen for 2018 er beregnet udligningsskat på pensionsudbetalinger, vil automatisk få tilsendt en ny forskudsopgørelse fra SKAT.

Skattebegunstigede medarbejderaktier
Skattebegunstigede medarbejderaktier er aktier, hvor et favørkurselement først beskattes, når aktierne sælges, og beskatningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere lønbeskatning. Favørkurselementet må højst udgøre 10 % af medarbejderens årsløn. Sker der tildeling af aktier uden betaling fra medarbejderen udgør ”favørkurselementet” aktiernes fulde værdi.

Grænsen på 10 % er dog forhøjet til 20 % for aftaler, der indgås fra og med den 1. januar 2018. Men forhøjelsen gælder kun, hvis adgangen til at erhverve aktier tilbydes på lige vilkår for mindst 80 % af selskabets medarbejdere. Ønsker virksomheden ikke at tilbyde en sådan aktieordning til alle virksomhedens medarbejdere, skal udvælgelsen af de mindst 80 % af medarbejderne ske ud fra almene kriterier.

Ønsker virksomheden kun at tildele særligt udvalgte medarbejdere en aktieordning, er dette fortsat muligt, men så er grænsen for favørkurselementet 10 % af medarbejderens årsløn.

Permanent BoligJobordning
BoligJobordningen, som har eksisteret i flere år, har hele tiden været en midlertidig ordning, der gjaldt for ét eller flere indkomstår.

Ordningen er gjort permanent fra og med den 1. januar 2018. Fradrag for lønudgifter til visse serviceydelser i hjemmet udgør i 2018 maksimalt 6.000 kr. pr. person, mens der er et fradrag på maksimalt 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser for visse arbejder udført på familiens helårsbolig eller sommerbolig. Beløbsgrænserne vil fremover blive reguleret årligt.

De konkrete ydelser, som er omfattet af BoligJobordningen i 2018 og fremover, kan snart ses på SKATs hjemmeside.

Børneopsparingskonti
Det maksimale årlige indskud på en børneopsparingskonto er fra og med den 1. januar 2018 hævet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Det samlede indskud på et barns børneopsparingskonto er fra samme dato hævet fra 36.000 kr. til 72.000 kr.

Sømandsfradrag
Fra og med den 1. juli 2018 kan søfolk kun få sømandsfradrag, hvis de arbejder om bord på et skib, der er registreret med hjemsted i enten Danmark eller i en anden EU- eller EØS-medlemsstat.

DIS-ordningen
DIS-ordningen (nettolønsordning for søfolk) er udvidet til blandt andet at omfatte arbejde om bord på en række specialskibe, der anvendes til alle former for aktivitet med støtte- og servicefunktioner (supplyopgaver) til søs.

Udvidelse af DIS-ordningen falder ind under statsstøttereglerne og skal derfor godkendes af Europa-Kommissionen, inden den kan træde i kraft.

Rentesatser for personers restskat og overskydende skat
Der er indført ændrede beregningsmetoder for rentesatser for personers restskat og overskydende skat for indkomståret 2018 og senere.

Den ændrede beregningsmetode betyder en forhøjelse af renten med 0,7 % for restskat.

Ved udbetaling af overskydende skat ydes en procentgodtgørelse, der for overskydende skat for indkomståret 2017 minimum skal udgøre 0,5 %, selv om beregningsmetoden viser en godtgørelse på nul. Dette minimum for procentgodtgørelse er ophævet for overskydende skat for indkomståret 2018 og senere. I 2019 vil overskydende skat derfor blive udbetalt uden procentgodtgørelse, hvis det nuværende renteniveau ikke stiger. Procentgodtgørelsen kan dog aldrig blive negativ.

Ingen skat på fri telefon og internet
Arbejdsgiverbetalt telefon og internet er fra og med indkomståret 2020 et skattefrit personalegode.

Selvstændigt erhvervsdrivende og en medarbejdende ægtefælle skal heller ikke beskattes af disse goder.

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.

    First Name:

Find din nærmeste afdeling

Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.

 

Se alle vores afdelinger

keyboard_arrow_up